(umieszczono w internecie: 2003-03-24)
ostatnio aktualizowano: 2010-10-20

 

Od 20 października 2010 r.

wszelkie informacje udostępniane przez RIO w Lublinie publikowane są na stronie BIP pod adresem: www.bip.lublin.rio.gov.pl .

( umieszczono w internecie: 2010-10-20 )

 

Informacja o szkoleniu

    25 października 2010 r. odbędzie się szkolenie dla pracowników jst nt.:

Wieloletnia prognoza finansowa oraz projekt budżetu na 2011 rok

szczegóły na stronach BIP RIO w Lublinie : Działalność szkoleniowa : Ogłoszenia o szkoleniach : 2010
( umieszczono w internecie: 2010-10-19 )

 

Komunikat

w sprawie udzielania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : różne
( umieszczono w internecie: 2010-04-01 )

 

Nowy formularz prognozy długu

Informujemy, że dotychczasowa wersja (z 2010-06-20) arkusza w Excelu z formularzem do wypełnienia jest już nieaktualna! Nowa, poprawiona wersja formularza jest dostępna pod adresem:

www.lublin.rio.gov.pl/pliki/Arkusz prognozy v.2010-07-29.xls

( umieszczono w internecie: 2010-07-29 )

 

Informacja

w sprawie klasyfikowania dochodów z tytułu opłat i kar pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska
(stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie ST2-4834-13/SZH/2010/331 z 10 czerwca 2010 r.)

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : klasyfikacja
( umieszczono w internecie: 2010-07-28 )

 

Informacja

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że na stronie internetowej RIO w Zielonej Górze ( www.zielonagora.rio.gov.pl ) zamieszczone jest wyjaśnienie Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące klasyfikacji środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

( umieszczono w internecie: 2010-07-28 )

 

Pismo Ministerstwa Finansów
ST 2-4834-14/SZH/2010/557 z 27 maja 2010 r.

dotyczące wykazywania w sprawozdaniach jednostki samorządu terytorialnego dochodów pobieranych na jej rzecz przez urzędy skarbowe

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : sprawozdawczość
( umieszczono w internecie: 2010-07-12 )

 

Nowa wersja programu BeSTi@

    7 lipca br. została udostępniona kolejna wersja systemu BeSTi@ - 3.01.014.

    Zainstalowanie tej poprawki jest konieczne, gdyż w aktualizacji dostępnej metodą LiveUpdate oraz w poprawce aktualizującej system do wersji 3.01.014 z dnia 2 lipca zostały wykryte błędy.

szczegóły w dziale Oprogramowanie dla JST : BeSTi@
(
umieszczono w internecie: 2010-07-07)

 

Nowy okres sprawozdawczy w programie BeSTi@

    6 lipca br. Ministerstwo Finansów otworzyło nowy okres sprawozdawczy, tj. II kwartał 2010.

W celu otworzenia nowego okresu sprawozdawczego w programie BeSTi@ należy :

    Przypominamy:

( umieszczono w internecie: 2010-07-06 )

 

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Fsr-432pp-83/10 z 19 maja 2010 r.

w sprawie wątpliwości w stosowaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : podatki i opłaty
( umieszczono w internecie: 2010-06-10 )

 

Pismo Ministerstwa Finansów
DR3/502/100/IDM/2010/619 z 13 maja 2010 r.

dotyczące prezentacji należności w bilansie samorządowej jednostki budżetowej

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : sprawozdawczość
( umieszczono w internecie: 2010-05-31 )

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa regionalnej izby obrachunkowej

    29 kwietnia 2010 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" zostało opublikowane ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa regionalnej izby obrachunkowej.

treść ogłoszenia w dziale Działalność informacyjna : różne
( umieszczono w internecie: 2010-05-07 )

 

Przypomnienie

W celu ułatwienia kontaktu z pracownikami WIAiSz w Lublinie przypominamy, że z pracownikami tymi można kontaktować się bezpośrednio wybierając odpowiedni numer wewnętrzny zgodnie z infomacjami zawartymi w poniższej tabelce:
 
Natoniewska-Stasiak Małgorzata w.17
   
Giryluk Renata w.24
Janik Joanna w.24
Oponowicz Agnieszka w.25
Popek Barbara w.22
Sójka Anna w.25
Tokarska Agnieszka w.22
Wydrych Mirosław w.22

Wszyskie numery telefonów podane są na stronie z kontaktami .

( umieszczono w internecie: 2010-04-13 )

 

Formularze do sporządzania sprawozdań z jednostek z osobowością prawną za I kwartał 2010r.

W dniu dzisiejszym na stronach RIO zostały udostępnione formularze do sporządzania sprawozdań za I kwartał 2010r.

szczegóły w dziale: Oprogramowanie dla JST  -> Formularze RB-N i RB-Z
( umieszczono w internecie: 2010-04-19 )

 

PRZYPOMINAMY

    że – zgodnie z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 1 kwietnia 2010 r. - jednostki samorządu terytorialnego, które zdecydują się na użytkowanie programu SJO BeSTi@ powinny zgłosić do Izby w terminie do 16 kwietnia 2010 r. dane osoby pełniącej funkcję pełnomocnika wdrożenia JST (w tym telefon kontaktowy i adres e-mail) na adres sprawozdania@lublin.rio.gov.pl .

    Stosownie do pkt. 2.4 „Zaleceń dotyczących wdrożenia systemu SJO BeSTi@” , osobą do kontaktu z Regionalną Izbą Obrachunkową w Lublinie z danej jednostki samorządu terytorialnego jest tylko i wyłącznie Pełnomocnik Wdrożenia JST. Osobom niezgłoszonym Izba, zgodnie z zapisem pkt.2.2 i 2.4, nie będzie udzielała wyjaśnień.

    Ponadto informujemy, że w przypadku wystąpienia problemów związanych z wdrażaniem i użytkowaniem systemu BeSTi@ SJO, pracownicy jednostek organizacyjnych j.s.t, zgodnie z pkt. 2.3 i 2.4, powinni się zgłaszać z prośbą o pomoc do Pełnomocnika Wdrożenia w JST.

Podręczniki administratora i użytkownika systemu BeSTi@ SJO znajdują się:

 

Pismo z-cy Prezesa RIO w Lublinie
RIO-I-431/81/10 z 12 kwietnia 2010 r.

dotyczące możliwości stosowania w programie BeSTi@ niektórych paragrafów wydatków oraz rozdziałów, które na mocy rozporządzenia z dnia 2 marca 2010 r. straciły moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2009 r.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : sprawozdawczość
( umieszczono w internecie: 2010-04-13 )

 

Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

dotyczące możliwości dokonywania w trakcie roku zmian budżetu w części określającej wydatki funduszu sołeckiego.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : różne
( umieszczono w internecie: 2010-04-13 )

 

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej
DS-WPZN-AR-400-16/10 z 30 marca 2010 r.

dotyczące ujmowania jednorazowego dodatku uzupełniającego wypłaconego na podstawie przepisu art. 30a ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : różne
( umieszczono w internecie: 2010-04-12 )

 

Pismo Ministerstwa Finansów
DP8/657/23/MMI/10/1345 z 6 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian dotyczących sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : sprawozdawczość
( umieszczono w internecie: 2010-04-07 )

 

PILNE!!!

dotyczy szkoleń organizowanych przez UOKiK na temat obsługi systemu SHRiMP

W związku ze zmianą sposobu przekazywania do UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej - bez pośrednictwa regionalnych izb obrachunkowych - szkolenia w ww. zakresie prosimy potraktować priorytetowo, gdyż wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące aplikacji będą Państwo kierować bezpośrednio do autora programu.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : sprawozdawczość
( umieszczono w internecie: 2010-03-25 )

 

PRZYPOMINAMY,

że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 r., jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są sporządzić na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) i przedstawić do 20 marca 2010 r. organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wg przepisów ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (art. 199 ust. 3) powinna być również przeprowadzona procedura absolutoryjna. Postanowienia art. 267 – 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2010 (art. 121 ust. 3 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.).

( umieszczono w internecie: 2010-03-19 )

 

Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z 16 lutego 2010 r.

w sprawie właściwego numeru identyfikacji podatkowej NIP dla jednostki samorządu terytorialnego.

szczegóły w pliku : pobierz w wersji *.doc
( umieszczono w internecie: 2010-02-25 )

 

Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z 16 lutego 2010 r.

dotyczące możliwości realizowania przez j.s.t. projektów dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

szczegóły w pliku : pobierz w wersji *.doc 
( umieszczono w internecie: 2010-02-25 )

 

Pismo Prezesa RIO w Lublinie
RIO-I-431/56/10 z 18 lutego 2010 r.

w sprawie zbliżającego się terminu do podjęcia uchwał dotyczących funduszu sołeckiego na 2011 r.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : różne
( umieszczono w internecie: 2010-02-19 )

 

Ramowy plan szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na 2010 r.

szczegóły w dziale Działalność szkoleniowa : rok 2010
(
umieszczono w internecie: 2010-02-19)

 

Formularze do sporządzania sprawozdań z jednostek z osobowością prawną za IV kwartał 2009r.

Do sporządzania tych sprawozdań należy nadal używać formularzy z 2009.02.02 r., tj. odpowiednio
    RB-N ver1_2_20090202
    Rb-Z ver1_3_20090202

Sprawozdania Rb-UN i Rb-UZ, są obsługiwane przez te formularze, ale standardowo są one niewidoczne - zostaną pokazane, gdy będą spełnione 2 warunki:
    1. zezwolono na uruchamianie makr
    2. przy działających makrach, został wpisany do formularza 4 kwartał.

szczegóły w dziale: Oprogramowanie dla JST  -> Formularze RB-N i RB-Z
( umieszczono w internecie: 2010-02-19 )

 

Pismo Ministerstwa Finansów
ST1-4834-317/MLI/2010/1962/2009 z 9 lutego 2010 r.

w sprawie klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : klasyfikacja
( umieszczono w internecie: 2010-02-18 )

 

Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
RIO-I-431/32/10 z 9 lutego 2010 r.

w sprawie szczegółowości zmian budżetu.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : budżet
( umieszczono w internecie: 2010-02-09 )

 

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
RIO-I-431/29/10 z 4 lutego 2010 r.

w sprawie terminowego przekazywania sprawozdań.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : sprawozdawczość
( umieszczono w internecie: 2010-02-09 )

 

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
RIO–I–431/18/10 z 27 stycznia 2010 r.

w sprawie obowiązku przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : sprawozdawczość
( umieszczono w internecie: 2010-01-28 )

 

Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
RIO-I-431/13/10 z 20 stycznia 2010 r.

w sprawie przesyłania do RIO w Lublinie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : sprawozdawczość
( umieszczono w internecie: 2010-01-21 )

 

Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
RIO–I–421/153/09 z 22 grudnia 2009 r.

przypominające o obowiązku wyodrębnienia w planach finansowych środków na szkolenia pracowników.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : budżet
( umieszczono w internecie: 2009-12-23 )

 

Pismo Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
DP-171-471(2)/09/MT z 5 listopada 2009 r.

z wyjaśnieniami wątpliwości w sprawie dodatków specjalnych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : różne
( umieszczono w internecie: 2009-11-25 )

 

Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
RIO–I–421/125/09 z 13 listopada 2009 r.

w sprawie uchwał dotyczących dotowania szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST skierowane do wszystkich j.s.t. z woj. lubelskiego.

szczegóły w dziale Działalność informacyjna : różne
( umieszczono w internecie: 2009-11-18 )

 

PRZYPOMINAMY,

    że – zgodnie z pismem Nr RIO – I – 421/95/09 z 17 sierpnia 2009 r.– od 1 września 2009 r. uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dotyczące podatków i opłat, zwolnień podatkowych czy też dotacji należy przesyłać do komórek organizacyjnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie sprawujących bezpośredni nadzór nad daną jednostką samorządu terytorialnego, tj. odpowiednio do: